ES | EN | FR | SK

PRÁVNE UPOZORNENIE SPOLOČNOSTI FARGUELL INDUSTRIAS METALICAS

V tomto právnom upozornení sa ustanovujú podmienky vzťahujúce sa na používanie internetovej stránky www.farguell.es, ktorá je majetkom spoločnosti Farguell INDUSTRIAS METÁLICAS, pričom táto ju poskytuje k dispozícii užívateľom internetu.

Internetová stránka www.farguell.es bola vytvorená spoločnosťou FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS a patrí do jej vlastníctva. Sídlom spoločnosti FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS je pre účely tohto právneho upozornenia adresa Santander N º 11, 08020 – Barcelona, Španielsko.

Táto internetová stránka sa riadi výlučne a výhradne ustanoveniami obsiahnutými v tomto právnom upozornení. Preto je každý užívateľ pri vstupe na stránku www.farguell.es povinný prečítať si a bezpodmienečne akceptovať ustanovenia tohto právneho upozornenia.

PREDMET UPOZORNENIA. – Táto internetová stránka bola navrhnutá pre účely poskytnutia informácií o výrobkoch a službách ponúkaných spoločnosťou FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS jej zákazníkom a oboznámenia užívateľov internetu, prostredníctvom prehľadných a podrobných informácií, s výrobkami, ktoré spoločnosť ponúka.

Obsah tejto internetovej stránky tvoria informácie získané z interných zdrojov spoločnosti FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS, preto spoločnosť sama zodpovedá za obsah, ktorý bol pripravený a poskytnutý k dispozícii užívateľom internetu. Užívateľ vstupuje na túto internetovú stránku dobrovoľne. Podmienkou pre vstup a navigáciu na tejto internetovej stránke je oboznámenie sa s podmienkami a právnymi následkami jej používania a akceptovanie jej obsahu.
Samotným vstupom na túto stránku sa nezakladá nijaký obchodný vzťah medzi spoločnosťou FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS a užívateľom.

POUŽÍVANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY www.farguell.es. – Používaním tejto internetovej stránky, vrátane na nej zverejňovaných informácií alebo ponúkaných služieb, sa stávate jej užívateľom, čím sa predpokladá vaše úplné a bezpodmienečné prijatie všetkých obchodných podmienok platných v momente, kedy ste ako užívateľ vstúpili na túto internetovú stránku, preto ak nesúhlasíte s jej obsahom, zdržte sa jej používania. Užívateľ sa zaväzuje používať túto internetovú stránku v súlade s platnými právnymi nariadeniami, týmito obchodnými podmienkami, morálnymi zásadami, všeobecne uznávanými dobrými zvykmi a verejným poriadkom, pričom zodpovedá vo vzťahu k spoločnosti FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS a vo vzťahu k tretím osobám za akékoľvek škody a ujmy spôsobené nesplnením tejto povinnosti.

Spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť prezentáciu, konfiguráciu a lokalizáciu tejto internetovej stránky, ako aj jej obsah a podmienky vzťahujúce sa na jej užívanie. Informácie zverejňované na tejto internetovej stránke boli vypracované v dobrej viere pre účely oboznámenia jej užívateľov o službách, ktoré poskytuje spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS. Spoločnosť nepreberá nijakú zodpovednosť za celistvosť a presnosť uvádzaných informácií a nepreberá zodpovednosť voči tretím stranám za prípadné chyby, ktoré sa na tejto stránke môžu vyskytnúť.

PRÁVO DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA. – Užívateľ si je vedomý toho, že všetky práva priemyselného a duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah a všetky náležitosti tejto internetovej stránky patria spoločnosti FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS. Rovnako obsah tejto internetovej stránky, zahŕňajúci, vrátane avšak nie výlučne, texty, fotografie, grafické prvky, obrázky, ikony, softvér, odkazy na iné stránky a iné audiovizuálne materiály, ako aj grafický návrh stránky a jej zdrojové kódy sú duševným vlastníctvom spoločnosti FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS, prípadne duševným vlastníctvom tretích osôb, ktoré jej udelili súhlas s ich používaním. Uvádzaný obsah je chránený príslušnými právnymi normami miestnej legislatívy a medzinárodnými zmluvami vzťahujúcimi sa na práva duševného vlastníctva. Všetky práva priemyselného a duševného vlastníctva vzťahujúce sa na túto internetovú stránku sú právne zaručené a vstup na túto stránku alebo jej používanie užívateľom sa nepovažuje v nijakom prípade za udelenie akéhokoľvek oprávnenia na používanie alebo práva k akémukoľvek majetku vo vlastníctve spoločnosti FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS alebo vo vlastníctve tretích osôb.

Zakazuje sa reprodukcia obchodných značiek, obchodných mien a firemných znakov akejkoľvek povahy, vcelku alebo po častiach, ktoré sa uvádzajú na tejto internetovej stránke, ako aj ich predaj, prevod, prenájom, distribúcia, zverejňovanie, modifikácia, ako aj iné spôsoby ich využitia, bez predchádzajúceho výslovného povolenia udeleného príslušným vlastníkom daného obsahu. Porušenie tohto nariadenia bude mať za následok podanie žaloby v občianskom konaní, prípadne trestnoprávne následky, v súlade s príslušnou miestnou legislatívou a medzinárodnými zmluvami.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.- V rámci svojej internetovej stránky spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS realizuje zber a uverejňovanie informácií vzťahujúcich sa na jej služby, ako aj príjem žiadostí o poskytnutie informácií vzťahujúcich sa na tieto služby. Keď užívateľ prejaví záujem o niektorú zo služieb ponúkaných na internetovej stránke spoločnosti, je povinný vyplniť príslušný formulár, v ktorom musí vyplniť presné a pravdivé údaje, pričom spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS za nijakých okolností nezodpovedá za následky prípadných škôd, ktoré môže spôsobiť uvedenie nepresných alebo nepravdivých údajov užívateľom.

Spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS nepreberá zodpovednosť za nevhodné používanie tejto internetovej stránky užívateľom.

Spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS nezodpovedá za prípadné poruchy služby, omeškanie, chyby, nesprávne fungovanie internetovej stránky a vo všeobecnosti za akékoľvek ďalšie ťažkosti vzniknuté z dôvodov, nad ktorými nemá spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS kontrolu a/alebo z dôvodov zavinených protiprávnym konaním na strane užívateľa, prípadne z dôvodov spôsobených vyššou mocou. V každom prípade, bez ohľadu na dôvod vzniknutých nepríjemností, spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS nepreberá nijakú zodpovednosť za prípadné priame alebo nepriame škody, vzniknutú ujmu a/alebo uniknutý zisk.

Spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS má právo, bez nároku užívateľa na akékoľvek odškodnenie, dočasne prerušiť poskytovanie služieb a obsahov prostredníctvom jej internetovej stránky z dôvodu realizácie údržby, vylepšovania alebo opravy svojej internetovej stránky.

V prípade informácií a obsahov zverejňovaných na tejto internetovej stránke, ku ktorým má užívateľ prístup prostredníctvom odkazov na nej uvádzaných, spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS nijakým spôsobom nezaručuje prístup k týmto informáciách a obsahom, ich presnosť alebo aktuálnosť, ich vhodnosť alebo použiteľnosť pre účely užívateľa, a nezodpovedá za škody alebo ujmy akejkoľvek povahy týkajúcich sa prenosu, rozširovania, ukladania, sprístupňovania, príjmu, nadobúdania alebo prístupu k obsahom uvádzaných na tejto internetovej stránke alebo stránkach, na ktoré táto odkazuje.
Spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS sa rovnako zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za škody a ujmy akejkoľvek povahy, spôsobené vírusmi alebo inými nežiaducimi prvkami tejto internetovej stránky, alebo stránok, na ktoré odkazuje, ktoré môžu mať za následok poškodenie počítačových systémov, elektronických dokumentov alebo súborov užívateľa.

ZMENA, POZASTAVENIE A UKONČENIE.- Spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne a bez predchádzajúceho upozornenia meniť prezentáciu, konfiguráciu a obsah tejto internetovej stránky a podmienky jej používania. Okrem toho si spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, čiastočne alebo úplne, pozastaviť alebo ukončiť svoje služby poskytované na svojej internetovej stránke.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV. – Pre účely ustanovení Zákona č. 15/1999 o ochrane osobných údajov zo dňa 13. decembra a ďalších ustanovení príslušných právnych noriem, spoločnosť FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS informuje svojich klientov a tretie osoby, že nimi poskytnuté osobné údaje sú chránené v súlade s politikou ochrany osobných údajov spoločnosti FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS.

PLATNÁ LEGISLATÍVA.- Tieto obchodné podmienky vzťahujúce sa na používanie tejto internetovej stránky a všetky vzťahy ustanovené medzi jej užívateľmi a spoločnosťou FARGUELL INDUTRIAS METÁLICAS sa budú riadiť príslušnou platnou legislatívou Španielska.

×